រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១៖ នៅថ្ងៃនេះ យូអិនឌីភី (UNDP) បានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយ ដែលធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីធនធានហិរញ្ញប្បទានដែលមានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ដោយមានចំណងជើងថា «ការវាយតម្លៃលើធនធានហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា (DFA)»។ របាយការណ៍នេះបានធ្វើការវិភាគលើសមាសភាគ និងនិន្នាការ នៃរំហូរចូលធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់របស់កម្ពុជា ដែលមានប្រភពពី វិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន អន្តរជាតិ និងជាតិ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការវិនិយោគលើការងារអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះ។ ការសិក្សាថ្មីនេះ ក៏បានប៉ាន់ប្រមាណពីការខាតបង់ ដែលទំនងជាកើតមានចំពោះកម្ពុជា ដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩ ផងដែរ។

របាយការណ៍នេះរកឃើញថា ចំណូលក្នុងស្រុក កាន់តែក្លាយជាប្រភពហិរញ្ញប្បទានសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ពោលគឺស្មើនឹង ១៩% នៃ ផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ​និងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ ២២,៥% ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥។ ខណៈពេលដែលរំហូរជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) នៅតែមានកម្រិតគួរកត់សម្គាល់ ស្មើនឹងប្រមាណ ៧,៩% នៃ ផ.ស.ស ផ្នែកខ្លះនៃប្រភពហិរញ្ញប្បទាននេះ បានងាកទៅរកកម្ចីវិញ ពោលគឺកម្ចីដែលពុំសូវមានលក្ខណៈសម្បទានដូចកាលពីមុន។

ជំងឺកូវីដ-១៩ នាំឱ្យមានការខាតបង់រំហូរហិរញ្ញប្បទានសរុប ប្រមាណ ៣,៦ ពាន់លានដុល្លារ ស្មើនឹង ១៩,៨% នៃរំហូរហិរញ្ញវត្ថុសរុប សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០។ ប្រភពហិរញ្ញប្បទានដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ រួមមាន ចំណូលនៅក្នុងស្រុក ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) និងការវិនិយោគក្នុងស្រុកពីប្រភពឯកជន។

របាយការណ៍នេះ ក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើនវានុវត្តន៍គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងធានាឱ្យមានការបន្តរំហូរមូលធនឯកជន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់។ ដូច្នេះ គួរមានការសិក្សាបន្ថែមពីជម្រើសផ្សេងទៀត នៃយន្តការហិរញ្ញប្បទានបៃតង ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកប​ដោយចីរភាព (SDGs)។

លោក Nick Beresford នាយក UNDP ប្រចាំកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា «នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលមានការបង្កើតជាម៉ូដែល ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញពីរូបភាពពេញលេញនៃរំហូរចូលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់សម្រាប់កម្ពុជា ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់បែប​នេះ។ នៅពេលដែលយើងអាចសម្រួលការរឹតត្បិត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ យើងរំពឹងថារំហូរធនធានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នឹងមានកំណើនខ្ពស់។ ក្នុងចំណោមរំហូរទាំងនេះ ប្រភពហិរញ្ញប្បទានពីក្នុងស្រុក កាន់តែមានសារៈសំខាន់​ខ្លាំងឡើងៗ។»

លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា «ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អាចងើបចេញពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច នៅចុងទសវត្សរ៍ ២០២០។ ពេលនេះហើយ ជាពេលវេលាដែលត្រូវត្រៀមប្រភពហិរញ្ញប្បទានថ្មីៗ ដូចដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ។ ឧទាហរណ៍ ការមានលទ្ធភាពចេញសញ្ញាប័ណ្ណជាប្រាក់រៀល គឺជាជម្រើសមួយដែលកំពុងត្រូវបានយកមកធ្វើការពិចារណា ហើយក៏ជាជម្រើស​ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពី UNDP ផងដែរ។»

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានគូសបញ្ជាក់ថា «រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ ដែលនឹងប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានពីថវិការជាតិ និងពិចារណាកៀរគរប្រភពហិរញ្ញប្បទានផ្សេងទៀតផងដែរ។ របាយការណ៍នេះផ្តល់ឲ្យយើងនូវគំនិតបន្ថែមពីជម្រើសប្រភពហិរញ្ញប្បទានដទៃទៀត។»

ឯកឧត្តម សីលវ៉ា ក៏បានស្វាគមន៍អនុសាសន៍គោលនយោបាយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ DFA នេះផងដែរ។ ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា «ការផ្ដល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយ​ឈរលើភស្តុតាងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺជាការរួមវិភាគទានបន្ថែមទៀតរបស់ UNDP។»

UNDP បន្តគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងការស្តារឡើងវិញពីវិបត្តិនេះ ក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗ ដូចជា កំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងចីរភាព សេវាគាំពារសង្គម បញ្ហាអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន សមភាព យេនឌ័រ និងបរិយាប័ន្ន ដើម្បីឈានទៅសម្រេចនូវរបៀបវារៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ ២០៣០។

-ចប់-

Pree Release (English): https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/presscenter/pressreleases/2021/domestic-revenue-is-an-increasingly-important-source-of-developm.html

Full Report: https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/library/cambodia-s-development-finance-assessment-.html

យូអិនឌីភី ជុំវិញពិភពលោក

អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ យូអិនឌីភី ប្រទេសកម្ពុជា 
ទៅកាន់ យូអិនឌីភី សកល

កម្មវិធីជំនួយទៅកាន់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក

ណាមីប៊ី

តង់សានី តាហ្ស៊ីគីស្ថាន តូហ្គោ តួកគី តួកម៉េនីស្ថាន

ថៃ

ទីម័រខាងកើត ទុយនីស៊ី ទ្រីនីដាដ និងតូបាហ្គោ

នីការ៉ាហ្កា នីហ្សេ នីហ្សេរីយ៉ា នេប៉ាល់

ប៉ាគីស្ថាន ប៉ាណាម៉ា ប៉ាពូ នូវែលហ្គីណេ ប៉ារ៉ាហ្កាយ ប៉េរូ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសកាប់វ៉េដ ប្រទេសកាមេរ៉ូន ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ប្រទេសកូតឌីវ័រ ប្រទេសកូម៉ូរ៉ូ ប្រទេសកូសូវ៉ូ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសកូឡុំប៊ី ប្រទេសកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន ប្រទេសគុយបា ប្រទេសគុយវ៉ែត ប្រទេសចាម៉ៃកា ប្រទេសចិន ប្រទេសឆាដ ប្រទេសជីប៊ូទី ប្រទេសឈីលី ប្រទេសបង់ក្លាដេស ប្រទេសបាបាដូស ប្រទេសបារ៉ែន ប្រទេសបូលីវី ប្រទេសបូសវ៉ាណា ប្រទេសបូស្នៀនិងហឺហឺហ្គោវីណា ប្រទេស បួគីណាហ្វាសូ ប្រទេសបេនីន ប្រទេសបេលី ប្រទេសបេឡារុស្ស ប្រទេសប៊ូតាន ប្រទេស​ប៊ូរុនឌី ប្រទេសប្រទេសកេនយ៉ា ប្រទេសប្រទេសលីបេរីយ៉ា ប្រទេសប្រទេសហុងឌូរ៉ាស ប្រទេសប្រេស៊ីល ប្រទេសមិចស៊ីកូ ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្ការ ប្រទេសម៉ាលី ប្រទេសម៉ាល់ឌីវ ប្រទេសម៉ាឡាវី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ប្រទេសម៉ុលដាវី ប្រទេសម៉ូរីតានី ប្រទេសម៉ូរីសនិងសេសី ប្រទេសលីបង់ ប្រទេសលីប៊ី ប្រទេស ស៊ីប ប្រទេសហៃទី ប្រទេសហ៊្សកហ្ស៊ី ប្រទេសហ្គាណា ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ប្រទេសហ្គាបុង ប្រទេសហ្គាយ៉ាណា ប្រទេសហ្គាំប៊ី ប្រទេសហ្គីណេ ប្រទេសហ្គីណេប៊ីសូ ប្រទេសហ្ស៊កដានី ប្រទេសឡាវ ប្រទេសឡេសូតូ ប្រទេសអង់ហ្គោឡា ប្រទេសអាមេនី ប្រទេសអាល់បានី ប្រទេសអាល់ហ្សេរី ប្រទេសអាស៊េបៃចាន ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន ប្រទេសអេក្វាឌ័រ ប្រទេសអេក្វាទ័រហ្គីណេ ប្រទេសអេត្យូពី ប្រទេសអេរីទ្រា ប្រទេសអេហ្ស៊ីប ប្រទេសអែលសាវ៉ាឌ័រ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

មីយ៉ាន់ម៉ា ម៉ារ៉ុក ម៉ុងតេណេហ្រ្គោ ម៉ូសំប៊ិក

រវ៉ាន់ដា

វៀតណាម វ៉េណេស៊ុយអេឡា

សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនី​កែន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ សាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វាន អតីតយូហ្គោស្លាវី សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល សាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ សាម័រ (ការិយាល័យពហុប្រទេស) សូម៉ាលី សូរីណាម សៀរ៉ាឡេអូន សេណេហ្កាល់ សៅតូម៉េ និងប្រាំងស៊ីប សំប៊ី ស៊ីមបាវ៉េ ស៊ីរី ស៊ូដង់ ស៊ូដង់ខាងត្បូង ស៊ែប៊ី ស្រីលង្កា ស្វាស៊ីឡង់

ហ្វ៊ីលីពីន

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អាហ្វ្រិកខាងត្បូង អ៊ុយក្រែន អ៊ុយរូហ្កាយ អ៊ូសបេគីស្ថាន អ៊ូហ្កង់ដា